logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

University of Banja Luka

Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 07. novembra 1975. godine. Prilikom osnivanja u sastavu Univerziteta bilo je pet fakulteta: Elektrotehnički, Tehnološki, Mašinski, Pravni i Ekonomski i tri više škole. Medicinski fakultet osnovan je 1978. godine. Kasnije su osnovani i ostali fakulteti: Poljoprivredni i Šumarski 1992. godine, Filozofski 1994. godine, Arhitektonsko-građevinski 1995. godine, Prirodno-matematički 1996. godine, Akademija umjetnosti 1999. godine, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2001. godine, a Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski 2009. godine. Od 2012. godine pridružena članica Univerziteta je Visoka škola unutrašnjih poslova.

Od januara 2008. godine Univerzitet u Banjoj Luci je integrisan, sa fakultetima kao organizacionim jedinicama. Upravni odbor, Senat i rektor upravljaju radom Univerziteta. Rektor zastupa i predstavlja Univerzitet.

 

Tabela 1. Organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci

Akademija umjetnosti
Academy of Arts
Phone/Fax: +387 51 348 800; 348 805  
E-mail: info@aubl.org www:   au.unibl.org    
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Phone/Fax: +387 51 462 543
E-mail: info@agfbl.org www:   agf.unibl.org      
Ekonomski fakultet  Phone/Fax: +387 51 430 010; 430 053
E-mail: kontakt@efbl.org www: ef.unibl.org   
Elektrotehnički fakultet
Faculty of Electrical Engineering
Phone/Fax: +387 51 221 824; 211 408
E-mail: office@etfbl.net www: etf.unibl.org
Mašinski fakultet
Faculty of Mechanical Engineering
Phone/Fax: +387 51 433 000; 465 085
E-mail: masinstvobl@unibl.rs www:   mf.unibl.org  
Medicinski fakultet
Faculty of Medicine
Phone/Fax: +387 51 234 100; 215 454
E-mail: medicinskifakultetbl@yahoo.com www: med.unibl.org
Poljoprivredni fakultet
Faculty of Agriculture
Phone/Fax: +387 51 312 390; 312 580
E-mail: dekanat@agrofabl.org www: agrofabl.org
Pravni fakultet
Faculty of Law
Phone/Fax: +387 51 339 000; 460 602
E-mail: dekanat@pravobl.com www: pravobl.com
Prirodno-matematički fakultet
Faculty of Natural Sciences and Mathematics
Phone/Fax: +387 51 319 142; 311 178
E-mail: sekretarica@pmfbl.org www: pmf.unibl.org
Rudarski fakultet
Faculty of Mine Engineering
Phone/Fax: +387 52 241 660; 241 660
E-mail: rudarskifakultet@unibl.rs www: rf.unibl.org
Tehnološki fakultet
Faculty of Technology
Phone/Fax: +387 51 434 357; 434 351
E-mail: info@tfbl.org www: tf.unibl.org           
Fakultet političkih nauka
Faculty of Political Sciences
Phone/Fax: +387 51 323 630
E-mail: info@fpn.org www: fpn.unibl.org
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Faculty of Physical Education and Sports
Phone/Fax: +387 51 312 280
E-mail: ffvis@blic.net www: ffvis.unibl.org
Filološki fakultet
Faculty of Philology
Phone/Fax: +387 51 340 120; 340 145
E-mail: info.filoloski@unibl.rs www: flf.unibl.org
Filozofski fakultet
Faculty of Philosophy
Phone/Fax: +387 51 322 780; 325 811
E-mail: fil.fakultet@blic.net   www: ff.unibl.org  
Šumarski fakultet
Faculty of Forestry
Phone/Fax: +387 51 464 628; 460 550
E-mail: dekanat@sfbl.org www: sfbl.org    
Institut za genetičke resurse
Genetic Resources Institute
Phone/Fax: +387 51 348 080; 348 089
E-mail: info@griunibl.rs.ba www: gri.unibl.org   
Visoka škola unutrašnjih poslova
Police College
Phone/Fax: +387 51 333 603; 333 699
E-mail: direktor_vsup@education.muprs.org www: education.muprs.org

 

Novi Zakon o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj dozvoljava formiranje naučnoistraživačkih instituta na nivou fakulteta/Akademije umjetnosti, ali i na nivou Univerziteta za potrebe multidisciplinarnih istraživanja.
Naučnoistraživačka djelatnost realizuje se kroz adekvatan laboratorijski prostor, opremljene biblioteke i savremena tehnička pomagala koja olakšavaju prezentovanje postignutih rezultata. Univerzitet u Banjoj Luci raspolaže sa laboratorijskim prostorom i opremom. Na Univerzitetu u Banjoj Luci postoji 14 biblioteka i čitaonica sa značajnim fondom monografskih, serijskih i ostalih naučnih publikacija.
U toku 2013. godine na Univerzitetu se realizuje više do 100 naučno-istraživačkih projekata.
Univerzitet je zainteresovan za napredak lokalne zajednice i cijelog društva i zato toj zajedici nudi svoje intelektualne potencijale, njenim preduzećima, ustanovama i institucijama. Cilj nam je da tijesno sarađujemo sa svim službama od javnog interesa, Privrednom komorom, Zavodom za statistiku, Zavodom za zapošljavanje, ali i ostalim institucijama.

Prema Vladi, odnosno njenim ministarstvima i tijelima Univerzitet ima partnerski i proaktivan odnos, jer je izgradnja savremenog univerziteta koji će ubrzati razvoj privrede i društva i tako ispuniti svoje društvene zadatke zajednički cilj.

Pored nastave, na Univerzitetu su razvijene zapažene akademske i kulturne aktivnosti. Svaki fakultet je uspostavio izvjestan oblik javnog predstavljanja. Neki fakulteti organizuju godišnje ili dvogodišnje naučne skupove, publikuju biltene naučnih radova, naučne časopise i slično.